Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Ἡ ἀρχή τοῦ μετρίου

Γιά ἀρχή τοῦ μεγίστου (ἤ τοῦ ἐλαχίστου) ἔχουμε ἀκούσει στά μαθηματικά, γιά ἀρχή τοῦ μετρίου, ὄχι ἀκόμη…Κάποιοι ἔχουν μετατρέψει τό βουλευτήριον σέ ταβλιστήριον. Αὐτοί δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό τούς βουλευτές τοῦ Συρραπισμοῦ ἤ Συνασπισμοῦ. Μέ  μιά κουλτούρα της λατρείας τῆς ἀπραγίας, τῆς ραστώνης, τοῦ ἀν(θ)ελληνισμοῦ προσπαθοῦν νά ἐπιβληθοῦν στά πράγματα. Ὁ Τσίπ’ρας (ὡς φαίνεται κάποιος πρόγονός του παρήγαγε τσίπουρο ἤ ἦταν πότης ἤ καί τά δύο), μέ τήν αἰσθητική τοῦ τό δρᾶν πεττεύοντος (ὁ τό δρᾶν πεττεύων εἶναι αὐτός πού ἀποφεύγει τήν ἐργασία, πεττεύων: ἀπό τούς πεσσούς=τά ζάρια, αὐτός πού παίζει τάβλι), προσπαθεῖ νά ἐπιβληθεῖ στά πολιτικά πράγματα. Σήμερα ἐπικρατεῖ στήν Ἑλλάδα ἡ ἀρχή τοῦ μετρίου ἤ τῆς μετριότητας. Ἐλλείψει ἄλλων ἀρχῶν, σέ αὐτήν τήν ἀρχή στηρίχθηκαν οἱ μέτριοι καί οἱ ἠλίθιοι, μέ τή λογική ὅτι θά βροῦν καί ἄλλους ὁμοειδεῖς καί ὁμοϊδεάτες ὀπαδούς. Ἠλίθιος μέν ὁ Τσίπ’ρας, ἕξ-υπνος δέ (ἄν καί στό πρόσωπο μοιάζει κοιμισμένος) γνωρίζοντας ὅτι ἀπευθυνόμενος σέ ἠλιθίους, θά βρεῖ καί ὀπαδούς. Στό ἔργον «Συγκρίσεως Ἀριστοφάνους καί Μενάνδρου ἐπιτομή» διαβάζουμε τήν ἄποψη τοῦ Πλουτάρχου γιά τόν Ἀριστοφάνη, τό ὁποῖο ἰσχύει γιά τόν Τσίπ’ρά ἐν προκειμένῳ: τό γάρ πανοῦργον οὐ πολιτικόν ἀλλά κακόηθες καί τό ἀγροῖκον οὐκ ἀφελές ἀλλ’ ἠλίθιον, καί τό γελοῖον οὐ παιγνιῶδες ἀλλά καταγέλαστον καί τό ἐρωτικόν οὔχ ἱλαρόν ἀλλ’ ἀκόλαστον. Αὐτός ὁ ἠλίθιος, γελοῖος, πανοῦργος τρόπος προσεγγίσεως τῆς νεολαίας ἀπό τόν σαλτιμπάγκο Τσίπ’ρά, σήμερα πού ἐπικρατεῖ ἡ βλακεία καί ἡ ἀποθέωση τοῦ «ἐρωτισμοῦ» ἀπό τά κοριτσάκια, ἔχει βρεῖ ἀντίκρισμα. Τό πιό ἐπικίνδυνο γιά τόν τόπο εἶναι αὐτοί οἱ ἀπολίτιστοι καί καταγέλαστοι ἄνθρωποι νά ἔλθουν στήν ἐξουσία μέ τήν ἐπιχειρούμενη συνεργασία μέ τό ΠΑΣΟΚ.

Ἄνθρωποι μακριά ἀπό τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τοῦ ἑλληνισμοῦ, χωρίς τήν πίστη στό ἔθνος καί στόν πανανθρώπινο ἑλληνικό πολιτισμό, χωρίς αἴσθηση τοῦ προαιωνίου χρέους μας ἔναντί της φυλῆς καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἄνθρωποι συμπλεγματικοί, ἡμιμαθεῖς ἕως ἀγράμματοι, πρακτορίσκοι ξένων δυνάμεων, μέ μοναδικό σκοπό νά σαμποτάρουν τήν κοινωνική πρόοδο καί τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη, τήν παιδεία, τίς ἔνοπλες δυνάμεις, τίς ἀξίες καί ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισμοῦ…Αὐτοί καί ἄλλοι πολλοί ἄνθρωποι (;) εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνοι καί ἡ ἐκλογική τους ἄνοδος πού θά ἔλθει κατόπιν συνεργασίας μέ τό ΠΑΣΟΚ πρέπει νά ἀποσοβηθεῖ πάσῃ θυσίᾳ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: